Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande inom yrkeshögskolan har du rätt att vid behov få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier.

Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheter i studierna. Den studerande ska komma i en jämförbar situation med andra på utbildningen när det gäller kunskapsinhämtning och examination. För att nå en jämförbar situation kan olika personer behöva olika typer av stödinsatser.

Exempel på stödinsatser är:

  • Anteckningsstöd
  • Inläsning av litteratur
  • Teckenspråkstolkning
  • Mentorstöd av pedagog eller av medstuderande
  • Anpassad examination (enskild examination eller muntligt examination)

Utbildningen ska som utgångspunkt genomföras på det sätt som framgår av utbildningsplanen. Det betyder att det inte är möjligt att kräva eller göra alltför omfattande förändringar.

Du kan inte kräva särskilt pedagogiskt stöd för att kompensera ledighet eller sjukfrånvaro. Att det var länge sedan du studerade är inte heller ett skäl för att få särskilt pedagogiskt stöd.

Informera om ditt behov av stöd

Det är ditt ansvar som studerande att berätta för skolan att du har svårigheter i studierna och att du har behov av stödinsatser i form av särskilt pedagogiskt stöd.

Du behöver då styrka ditt behov av stöd. Det kan du göra genom att visa att du under tidigare utbildning har fått hjälp motsvarande särskilt pedagogiskt stöd, till exempel att du fått undervisning i mindre grupp eller någon annan form av stödinsats. Ditt behov av stöd kan också intygas av lärare på pågående utbildning.

Om ditt behov av stöd beror på en varaktig funktionsnedsättning kan skolan ansöka om att få ekonomisk ersättning från Myndigheten för yrkeshögskolan för vissa stödinsatser. Du måste då lämna ett underlag till skolan som bekräftar den funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt pedagogiskt stöd. Underlaget ska vara utfärdat av en person med formell kompetens att göra sådana bedömningar.

Kom överens med skolan

Det är skolan som bedömer ditt behov av stödinsatser med hänsyn till de underlag som du lämnat in. Därefter kommer ni tillsammans överens om vilka stödinsatser som är nödvändiga och rimliga för att du ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbild­ningen.

Stödinsatserna bör utformas på ett sådant sätt att de hjälper dig som studerande att efterhand bli mer självständig i dina studier. Om utbildningen avslutas med en examen krävs viss självständighet i studierna. 

Lokalernas tillgänglighet

Enligt diskrimineringslagen ska skolan vidta skäliga åtgärder för att anpassa sina lokaler om du har behov av det. Målet är att du ska få förutsättningar att komma i en jämförbar situation med studerande utan funktionsnedsättning.

Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en skola är skyldig att vidta utan det beror på vad som är rimligt utifrån omständigheterna i den enskilda situationen.

Utbildningarna inom yrkeshögskolan bedrivs i lokaler som kan ha olika tillgänglighet. Kontakta den utbildning du är intresserad av om du behöver information om hur skolans lokaler ser ut.

Om du vill läsa mer om diskrimineringslagen så gå in på www.do.se.

Att tänka på

Ta kontakt med skolan i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser du behöver. Du behöver ha tänkt igenom ditt stödbehov och kunna visa på de omständigheter som talar för att du har ett behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Mer information

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010- 209 01 00 (växeln) eller via mejl till info@myh.se.