Information till dig som studerande med anledning av corona

Här tydliggör Myndigheten för yrkeshögskolan de riktlinjer som gäller med anledning av pandemin.

Mycket tyder på att coronaviruset kommer vara en faktor som styr planering och utförande av utbildningar inom yrkeshögskolan även under våren 2021. Vi behöver även ta höjd för att pandemin finns med i bilden längre än så. Det innebär att alla utbildningsanordnare behöver fundera på hur utbildningarnas upplägg bäst utformas för att kunna fungera på sikt i den här nya verkligheten. En väsentlig inriktning i planeringen är att de studerande ges möjlighet att avsluta sina utbildningar inom utsatt tid. Det är naturligtvis även viktigt att utbildningarna bedrivs med en så god kvalitet som möjligt, under de rådande omständigheterna.

Sammantaget har utbildningsanordnaren både ett stort ansvar att genomföra utbildningen på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar och egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Anordnaren riskbedömer och beslutar om utförande

Det är alltid anordnaren som utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd beslutar om hur en utbildning ska utföras. Utbildning på plats ska alltid föregås av en riskbedömning, och åtgärder ska vidtas för att hantera riskerna. Myndigheten för yrkeshögskolan kommer inte att ge några ytterligare specifika riktlinjer än så, eftersom förutsättningarna varierar mellan utbildningar avseende innehåll, genomförande, antal studerande, tillgängliga lokaler, pendling med mera. Observera att från den 24 november och fyra veckor framåt gäller en övre gräns på 8 personer som får samlas vid allmänna sammankomster. Regionala restriktioner gäller i övrigt, läs mer på krisinformation.se.

Tillfälliga ändringar - anpassningar

Anordnaren kan efter riskbedömning besluta att bedriva en bunden utbildning helt eller till del i distansform. Målet bör dock vara att när smittspridningen så tillåter säkerställa ett genomförande som stämmer med gällande planer. Anordnaren behöver inte ansöka om ändringar i utbildningsplanen för temporära covid-19 anpassningar. Däremot behöver de dokumentera när utbildningens genomförande skiljer sig från den beskrivning som är inrapporterad till myndigheten, så att det i efterhand går att följa vilken utbildning som de studerande har erbjudits.

Tänk på att anpassningar som påverkar vilka lärandemål som ska uppnås, ska fastställas i nya kursplaner. Det är viktigt även under covid-19 pandemin att betygen som sätts återspeglar det innehåll och de krav som finns för varje kurs. Det finns inga färdiga mallar för hur anordnaren ska dokumentera, man gör detta på ett sätt som passar verksamheten och de studerande. Myndigheten kommer att göra uppföljningar av de eventuella avvikelser från utbildnings- och kursplaner som anordnarna gjort.

När det gäller omställning till distansutförande, så finns stöd att tillgå inom ramen för det distansstödsprojekt som MYH genomfört under hösten 2020. Här finns exempelvis en anpassad variant av myndighetens självvärderingsverktyg för kvalitetsarbete, som enbart fokuserar på omställning till distans. Det finns även en podd som handlar om scenarioplanering, som kan ge stöd i att göra en riskbedömning. Läs mer och ta del av distansstödsprojektet.

Mer permanenta ändringar

De erfarenheter som anordnaren har gjort under pandemin kan leda till slutsatsen att utbildningens innehåll eller form bör ändras mer permanent. Då kan det vara bättre att ändra kursplanerna istället för att göra anpassningar och dokumentera dessa.

Om de kunskapsmål som gäller för en utbildning inte under några omständigheter kan uppnås under pandemin, då behöver de aktuella kursplanerna ses över. De nya kursplanerna ska fastställas och de studerande ska bli informerade.

Observera att förändringar som rör kursers namn och omfattning måste formaliseras för att återspeglas korrekt i studiedokumentationssystemet. Då måste anordnaren fatta beslut om ändring av berörd kursplan.

Genomför anordnaren ändringar som är bestående och som påverkar utbildningsplanen behöver de som vanligt ansöka om detta hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Om en utbildning inte kan genomföras inom den tidsperiod (plus sju månader) som myndigheten har fattat beslut om - och en anordnare vill förlänga utbildningstiden - så måste anordnaren ansöka om det hos myndigheten.

Genomförande av LIA

Pandemin kan även fortsättningsvis påverka tillgången på LIA-platser eller möjligheten att få vistas på en arbetsplats. Anordnarna ska så långt det är möjligt hålla sig till det innehåll och mål som gäller för den beviljade utbildningen.

I de fall där det inte finns alternativa kurser eller moment som skulle kunna genomföras istället för LIA, så får anordnarna efterlikna de uppgifter och den progression som en LIA-kurs innebär. Detta gäller endast för de studerande vars förutsättningar att genomföra LIA-kurs har påverkats av coronaviruset. Det innebär att anordnarna kan fortsätta med så kallad skolförlagd LIA och dess olika varianter under våren 2021, när det inte finns förutsättningar att genomföra LIA enligt ordinarie krav.

Om det inte går att genomföra LIA som planerat, så kan utbildningsanordnaren senarelägga LIA-perioden. Myndigheten vill samtidigt fästa uppmärksamheten på att restriktioner till följd av pandemin kan pågå under stora delar av nästa år, vilket gör att anordnaren behöver planera så att LIA:n hinner genomföras inom ramen för besluten för respektive utbildning.

Några tips om hur man som utbildningsanordnare kan göra för att förbättra möjligheterna att genomföra LIA

• Diskutera möjligheterna med berört arbetsliv att genomföra LIA och handledning på distans.
• Undersök möjligheterna att en LIA-plats kan ansvara för två studerande som växelvis kan genomföra LIA på plats som varvas med arbetsrelaterade uppgifter på distans. Att ta emot fler studerande på LIA kan ibland underlätta för arbetsgivaren eftersom de studerande ofta har stöd och hjälp av varandra.
• Undersök om det går att lägga LIA och handledning under tider på det är färre personer på arbetsplatsen eller i kollektivtrafiken.
• Undersök möjligheten om den studerande kan genomföra arbetsprover utanför ordinarie arbetstid och oberoende av plats. Arbetsproverna kan demonstreras i livesändningar och bedömas av handledare i samband med demonstration eller vid annat tillfälle.

Myndigheten kommer inte att utfärda ett allmänt och principiellt undantag från arbetsplatsförlagd LIA. Det kommer att finnas specifika utbildningar, geografiska områden och branscher där det finns förutsättningar att genomföra LIA i enlighet med den ursprungliga planen. LIA är alltid utbildningsanordnarens ansvar, vilket är tydligt uttryckt i förordningen.

Tillsyn under 2020/2021

Tillsyn fortsätter att ske som planerat, men på distans. Just nu genomför vi inga tillsyns- eller granskningsbesök på plats. MYH kommer inte att rikta kritik mot anordnare som avvikit från den ursprungliga planen om det beror på konsekvenser av pandemin, men vi tittar på hur anordnaren sett till att de studerande når lärandemål och utbildningsmål. Om däremot avvikelser gjorts som inte beror på pandemin, väger vi in detta i bedömningen.

Vi tittar på hur eventuella avvikelser kommunicerats till de involverade i utbildningen, och hur det dokumenterats. Dokumentera anpassningar och avsteg från den ursprungliga planeringen. Om inte de gamla rutinerna kan följas, skriv ner enkla rutiner som gäller för det nya och dela med både personal och de studerande.

Kvalitetsgranskning under 2020/2021

MYH återupptog kvalitetsgranskningarna under hösten och genomför dem tills vidare i digital form. Under de närmaste veckorna kommer ett e-postmeddelande att gå ut till de anordnare som har utbildningar som ska kvalitetsgranskas under perioden november 2020 till och med februari 2021. Alla dessa granskningar kommer vara digitala. Det kommer mer information i e-postmeddelandet gällande hur dessa granskningar praktiskt går till.

Extra ersättning

Myndighetens utgångspunkt är att de medel som har varit avsedda att finansiera genomförandet av de beviljade utbildningarna redan har tilldelats och kommer att betalas ut enligt plan. När det gäller ersättning för anpassning av genomförande och/eller förlängning av utbildning och de eventuella merkostnader som detta kan innebära, så har myndigheten inte några särskilda medel att fördela. Det är tyvärr inte möjligt att söka ytterligare statsbidrag avseende förlängd genomförandetid.