Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

Säter | Distans

Omfattning 400 poäng (ca 2 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska och engelska

Studietakt 100%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

31 augusti 2020

Ansök på regiondalarna.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Om utbildningen

Utbildningen är anpassad till morgondagens krav på medarbetare inom framtidens psykiatri. För att aktivt kunna delta i utvecklingsarbete inom olika psykiatriska verksamheter krävs grundläggande och specialiserade kunskaper samt förmåga till kritiskt granskning av aktuella arbetsmetoder. Med ett reflekterande förhållningssätt och flexibel undervisning stimulerar utbildningen din personliga utveckling och ditt lärande.

Vi samarbetar med Högskolan Dalarna som ger två av kurserna.

Psykiatrins Utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna, har lång erfarenhet av att utbilda skötare och de studerande får goda vitsord från LIA-platserna. Alla studerande får arbete efter avslutad utbildning.

Utbildningen bedrivs på distans som heltidsstudier. Kontakten med lärare och kursledning sker till stor del via datakommunikation. Utbildningen administreras från Säter. Varje kurs inleds med en introduktion i Säter där föreläsningar och övningar ges 3-5 gånger per termin under teoriperioderna, som regel 2-3 dagar.

Arbete i studiegrupper är centralt under hela utbildningstiden. Studiegrupperna planeras utifrån vad som är geografiskt optimalt för de studerande.

EFTER AVSLUTAD UTBILDNING KAN DU
arbeta med barn, unga och vuxna inom landsting, kommuner, statliga eller privata verksamheter. De kan bedriva verksamhet dygnet runt eller ge insatser inom öppenvård på enheter, i hemmet osv. Yrkesbenämningarna varierar hos olika arbetsgivare t ex skötare, behandlingsassistent och boendestödjare.

Du kan
• självständigt genomföra omsorgs- och omvårdnadsuppgifter
• fungera som kontaktperson
• göra en första bedömning av vårdsökande
• genomföra professionella omvårdnadssamtal
• genomföra professionella möten med vårdtagarens nätverk
• fungera som handledare i psykiatrisk omvårdnad och omsorg
• delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten


UTBILDNINGENS LÄNGD
80 veckor fördelade på 4 terminer. Lärande i arbete (LIA) 27 veckor ingår. LIA förläggs så nära ditt hem som möjligt.

KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Termin 1
• Psykiatrisk vård och omsorg i ett samhällsperspektiv
• Psykiatriskt omvårdnadsarbete
• LIA: Grundläggande psykiatrisk omvårdnad
Termin 2
• Vetenskapsfilosofi och människosyn
• Psykiatrisk sjukdomslära o medicinsk differentialdiagnostik
• LIA: Psykiatriska sjukdomar
Termin 3 och 4
• Kommunikation och samtalsmetodik
• Vårdpedagogik
• Specifik psykiatrisk omvårdnad för barn och unga (valbar kurs)
• Specifik psykiatrisk omvårdnad för vuxna (valbar kurs)
• LIA: Specifik psykiatrisk omvårdnad
• Examensarbete

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Region Dalarna, Psykiatrins Utvecklingsenhet