Bygglovhandläggare

Partille | Distans

Omfattning 200 poäng (ca 1,5 år)

Examen Yrkeshögskoleexamen

CSN-berättigad Ja

Undervisningsspråk Svenska

Studietakt 75%

Kvalifikationsnivå (SeQF) 5

Studerandeavgift Nej

Nästa utbildningsstart

1 januari 2019

Ansök på partille.se

Sista ansökningsdatum

Kontakta utbildningsanordnaren

Platser

30

Om utbildningen

Utbildningen bygger på vedertagen praxis samt aktuell kunskap och forskning inom dess
ämnesområden. Kurslitteratur, arbetsformer samt didaktiskt synsätt kommer att väljas utifrån att utbildningen är eftergymnasial och motsvarar de förväntningar som branschen ställer.

Vetenskapliga artiklar och rapporter kommer t ex att utgöra en viktig del av vårt arbetsmaterial.Vi kommer att arbeta utifrån ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt varvid stor vikt läggs vid att de studerande ges utrymme till reflektion kring både den litteratur de läser, gällande yrkes- och branschkunskap samt omvärldskunskap.Stor vikt kommer också att läggas vid deltagarnas egen behandling av de arbetsuppgifter och frågeställningar som presenteras. Detta sker antingen enskilt eller i grupp, där de studerande skolas i ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, källkritik, att självständigt ta ställning och att ta ett stort eget ansvar för sina studier.

Den studerande ska ha goda kunskaper inom plan- och bygglagen och övrig bygglagstiftning,
miljöbalken, arbetsmiljölagen, kommunallagen, kulturminneslagen, lagen om offentlig
upphandling samt om arbetssätt i en politiskt styrd organisation. Han eller hon ska ha
kunskaper i samhällsplanering, byggnadshistoria och arkitekturhistoria samt inom konstruktion och material såsom egenskaper och tillverkning, kvalitetskännedom samt byggnadsstatistik. Den studerande ska också ha kunskaper om bemötande och kommunikation samt konflikthantering. Vidare ska den studerande ha sådana kunskaper att han eller hon kan sätta in den kommande yrkesrollen i sammanhang och förutsättningar som ett samhälle i hållbar utveckling ställer.

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna arbeta med att handlägga bygglov
och andra anmälningsärenden så som t ex bygganmälan och strandskydd, samt utöva tillsyn.

Den studerande ska kunna tillämpa och väga samman kunskaper om arkitektur och
gestaltning med gällande lagstiftning. Vidare kunna föredra ärenden i miljö- och byggnadsnämnd samt arbeta med vägledning och information inom arbetsområdet.
I tjänster som kontrollansvarig ska han eller hon kunna tillämpa sig motsvarande kunskaper.

Visa mer

Behörighet

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Partille kommun, Vuxenutbildning