Behörighet, urval och antagning

Foto: Lars Owesson

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser, måste det dessutom göras ett urval för att besluta vilka som ska erbjudas plats.

Antagningskraven kan se olika ut på olika utbildningar eftersom man utgår från vilka förkunskaper som krävs på varje enskild utbildning. Även hur urvalet går till varierar.

Varje utbildningsanordnare (skola) sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt för att få reda på exakt vad som gäller för den utbildning du är intresserad av!

Vill du som exempelvis vägledare läsa direkt i lagtexten vad som står angående tillträde till en YH-utbildning återfinner du det i 3 kapitlet i förordningen om yrkeshögskolan. Har du frågor är du välkommen att kontakta myndighetens handläggare på 010-20 90 100 alternativt maila info@myh.se.  

Grundläggande behörighet

För alla utbildningar gäller att du måste  ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Behörighet genom studier på folkhögskola

Om du har gått en utbildning vid folkhögskola uppfyller du den grundläggande behörigheten om du läst:

  1. en treårig utbildning
  2. en tvåårig utbildning som bygger på minst ett års studier i gymnasieskolan,
  3. en tvåårig utbildning som bygger på grundskolan och minst ett års yrkesverksamhet, eller
  4. en ettårig utbildning som bygger på minst två års studier i gymnasieskolan.

Dessutom krävs det att du har kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurser: Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Samhällskunskap1a1.

Gymnasieexamen från yrkesprogram

Om du har en gymnasieexamen från ett yrkesprogram (från 2014 och framåt) så uppfyller du kraven för grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Det innebär att kraven på svenska och engelska är lägre för grundläggande behörighet till yrkeshögskolan än till högskolan.

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar från utbildning till utbildning. Det brukar ofta handla om att du ska ha viss arbetslivserfarenhet eller att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet. Utöver krav på kunskaper kan även andra krav ställas, tex körkort. 

Vänd dig till skolan för att få reda på vilka krav som ställs på den utbildning du är intresserad av.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är skolan som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs.

För dig som inte har svenska som modersmål finns på vissa utbildningar möjlighet att få extra stöd i form av svenska med yrkesinriktning.

För att få studera på yrkeshögskolan måste man ha ett giltigt uppehållstillstånd och ett personnummer.

Undantag - behörig på annat sätt

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till skolan direkt för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av. Som sökande deltar du då i urvalet, 20 procent kan antas på denna behörighetsgrund.

Urval och antagning

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning måste anordnaren göra ett urval bland de sökande. Hur urvalet går till skiljer sig från utbildning till utbildning. Du kan till exempel få göra ett skriftligt prov eller en intervju. Man kan också titta på betyg, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Urvalsgrunder får vara betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Lottning är tillåten vid lika meritvärde. Genomförs ett särskilt prov ska det avse kunskaper och färdigheter nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsgrunderna "tidigare utbildning" (om annan än gymnasieutbildning) och "yrkeserfarenhet" får endast användas om det finns särskilda skäl